Board of Directors & Executive OfficersAs of April 1st, 2021

Directors*representative director

Chairman

Tomohisa Abe
Tomohisa Abe

President

Haruo Nagamatsu
Haruo Nagamatsu *

Vice President

Masayuki Yoshizawa
Masayuki Yoshizawa *

Directors

Noriyoshi Torigoe
Noriyoshi Torigoe
Kensuke Waki
Kensuke Waki
Masami Tashiro
Masami Tashiro
Outside Director
reijiro_yamamoto
Reijiro Yamamoto
Outside Director
Tatsuya Terazawa
Tatsuya Terazawa
Outside Director
Sayoko Miyairi
Sayoko Miyairi
Outside Director

Audit & Supervisory Board Members

Masayuki Uchida
Chihiro Ubukata
Yoshiyuki Funakoshi
Outside Auditor
Kiyohito Uchida
Outside Auditor

Executive Officers

Senior Executive Officers

Eiji Hosoi
Hiroshi Fujita
Keiji Morino
Casey Matsumuro
Eiichiro Fukuhara
Yasutaka Suzuki

Executive Officers

Masahiro Fujino
Toshitsugu Fukai
Yoshinari Miyazaki
Eiji Sakata
Masato Otsuki
Yasuo Miyokawa
Katsumi Hashimoto
Naoyuki Sawada